رپید آکادمی

تقسیم state ها

با مبحث تقسیم state ها آشنا می شویم