رپید آکادمی

متود DELETE

در این آموزش متود DELETE را بررسی می کنیم