رپید آکادمی

state ها در کلاس

با استفاده از این آموزش یاد خواهیم گرفت که از state ها در کلاس استفاده کنیم .