رپید آکادمی

تکنیک بارگذاری کامپوننت ها در لحظه با استفاده از React.lazy

در این آموزش با استفاده از React.lazy بارگذاری کامپوننت ها را در لحظه بارگذاری می کنیم که باعث بهینه سازی برنامه می شود .