رپید آکادمی

بدست آوردن حداقل و حداکثر کاراکتر برای هر فیلد ورودی

در این آموزش با بدست آوردن حداقل و حداکثر کاراکتر برای هر فیلد ورودی آشنا می شویم